معرفی اجمالی مصطفی سایری

مینویسم براتون

تحصیلات

مینویسم

از کی شروع کردم :

مینویسم

مهارت ها :

مینویسم

مینویسم

01

01

02

02

شروع فعالیت

سال 1389

مجوز فعالیت از وزرارت ارشاد

سال 1393

شروع فعالیت در اینستاگرام

سال 1399